Booking

ขั้นตอนการจองทัวร์

หากทำความเข้าใจเรื่องรายละเอียดของทัวร์แล้ว คุณตกลงเดินทางท่องเที่ยวกับเรามีขั้นตอนดังนี้ :

1.ติดต่อคุยรายละเอียดการจองกับทางเรา ดังนี้ :
-ทาง SwissToursbyTe@gmail.com, Info@SwissToursbyTe.com
ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 72 ชม.
– Line : @swisstours (มีเครื่องหมาย @(แอด) ข้างหน้าด้วย)
Call Center : (+66) 094 454 0384
เวลาติดต่อ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. & วันเสาร์ เวลา 9.00-15.30 น. (เวลาประเทศไทย)

2. หลังจากได้รับการต่อติดจากทางเราแล้ว ขอมัดจำ 30,000 บาท (CHF 860 ฟรังส์สวิส/ท่าน ) หรือตามยอดจำนวนเงินค่ามัดจำที่ทางทีมงานได้แจ้งผู้เดินทางทางอีเมล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้คนโอนเงินค่ามัดจำค่าทัวร์ก่อนได้ก่อนนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
(ก่อนตัดสินใจจอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ด้านล่างให้เข้าใจก่อนนะค่ะ)

การชำระเงิน  สามารถทำได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1.โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (การโอนเงินมัดจำจะเป็นบัญชีธนาคารของเตฌิณีเท่านั้น เพื่อป้องกันการแอบอ้าง ซึ่งทางเราจะแจ้งข้อมูลให้ทางเมลค่ะ)
2.2.ชำระผ่านบัตรเครดิต (+3%) 
2.3ชำระผ่าน Paypal (+5%)

images (5)

3.หลังจากได้จำนวนผู้เดินทางครบตามที่กำหนดแล้ว ต่อจากนั้นนัดวัน-เวลา เพื่อวีซ่าวีซ่าเชงเก้น (โดยยื่นกับทางตัวแทนของสถานทูตสวิสคือ บริษัท TLS Contact) โดยทางเรามีทีมงานดำเนินการเรื่องวีซ่าให้ท่าน (ดำเนินการโดยบริษัท ชไวซ์ ไรเซน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของเราที่ประเทศไทย) รวมถึงทางเราจะจัดทำเอกสารที่ต้องใช้สำหรับยืนวีซ่าให้ท่าน และพาทุกท่านไปยื่นวีซ่าที่บริษัท TLS Contact แต่ผู้เดินทางทุกท่านต้องโชว์ตัวเพื่อสแกรนลายนิ้วมือ & ถ่ายรูป เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า

4. สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยแจ้งทางอีเมล พร้อมขั้นตอนต่างๆทั้งหมด
***ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง ระยะทางที่เดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาที่มาท่องเที่ยว ในแต่ละทริป หลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของราคาทัวร์ 

4.หากผู้เดินทางมีการยกเลิกทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการขอคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ บางส่วน หรือทั้งหมด แต่สามารถเลื่อนทัวร์ ทางบริษัทฯจะพิจารณาการเลื่อนเป็นกรณีๆ ไปตามความเหมาะสม แต่ผู้เดินทางต้องมีการแจ้งขอเลื่อนทัวร์เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

เงื่อนไขการจองทัวร์
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน  ก่อนออกเดินทาง (ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งเงื่อนไขให้ท่านทราบเป็นกรณีไป ตามความสมเหมาะ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด)
-ราคาทัวร์ที่ได้แจ้งทุกท่านเป็นราคาที่ได้คำนวณจากต้นทุน ของค่าใช้จ่ายสำหรับท่องเที่ยว และโรงแรมตามราคาปัจจุบัน หากราคาปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล้าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี้เข้าเมือง  ฯลฯ (ถ้าหนี้วีซ่า ไม่กลับตามกำหนด ในกรณียื่นวีซ่าผ่านทางบริษัทเรา แจ้งตำรวจจับ ทางเราจะแจ้งข้อมูลกับสถานทูตทันที)
-ในกรณีที่มีการมัดจำค่าทัวร์แล้ว แต่หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์ที่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรก ปกติทางบริษัทได้ยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เช่น เวลาของการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละวัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น ฯลฯ แต่ทั้งนี้ต้องดูเป็นกรณีไป หากกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางโปรแกรมทัวร์ใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเส้นทางโปรแกรมทัวร์อันเดิมที่ได้ตกลงกับไว้ตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่มีการวางเงินมัดจำทัวร์ หรือต้องการให้เพิ่มเติ่มสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น การเข้าชมสถานที่ต่างๆที่มีการเสียค่าเข้าชม การเที่ยวชมภูเขาที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางขึ้นภูเขาเป็นค่ารถไฟหรือค่ากระเช้าขึ้นภูเขา การเปลี่ยนแปลงที่พัก ฯลฯ โดยทางบริษัทฯ ต้องจัดโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ แต่ขออนุญาติคิดราคาทัวร์ให้ใหม่ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
-เนื่องจากรายการท่องเที่ยวเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายของทางกรุ๊ปทัวร์ทั้งในสวิสและต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีก่อนเดินทาง
-สงวนสิทธิ์ไม่ขายทัวร์แก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทำงานในยุโรป(พร้อมทั้งจะแจ้งเจ้าหน้าที่)
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีพฤติกรรมไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่น่ารังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 6 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) เพราะเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้อื่น (ยกเว้นกรณีแบบเหมากรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเท่านั้น)
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน สถานที่เที่ยวบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุ๊ปทัวร์เฉพาะครอบครัว ท่านจะเที่ยวสบายๆกว่า ไม่กังวลและไม่ต้องเกรงใจท่านอื่น)
-ใน 1 วัน คนขับรถ สามารถบริการพาท่านเดินทางท่องเที่ยวทั้งวันไม่เกิน 11 ชั่วโมง (ซึ่งตามกฎหมายสวิสและยุโรปนั้น คนขับมีชั่วโมงการทำงานประมาน 8 ชั่วโมง/ต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 12 ชม./ต่อวัน เท่านั้นคะ) เช่น เริ่มงาน 8.00 น. ต้องจบงานภายในเวลา 18.00 น. หรือหากมีกรณีอื่นๆ เช่น การเสียเวลาด้านการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น รถเสีย ซึ่งเป็นเหตุการเสียเวลาในการเดินทางแบบสุดวิสัย ทางเราจะยืดหยุ่นให้ต้องจบงานภายในไม่เกินเวลา 20.00 น.ของแต่ละวันเท่านั้น แต่หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน อันเนื่องมาจากลูกค้าเอง โปรแกรมอาจแก้ไขปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด (เงื่อนไขนี้ใช้ใน : กรณีเฉพาะที่กรุ๊ปของท่านเดินทางโดยรถส่วนตัวเท่านั้น แต่หากเป็นกรุ๊ปที่เดินทางโดยสาธารณะนั้น ช่วงเวลาระหว่างทริปการเดินทางท่องเที่ยวของท่านตอนที่อยู่ยุโรปนั้น (ระหว่างการเดินทางในแต่ละวัน) สามารถยืดหยุด ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตามความสมเหมาะ หรือตามที่ผู้เดินทางและไกด์ได้ตกลงกัน แต่ไกด์จะทำงานในแต่ละวัน ไม่เกิน 9 ชั่วโมงเท่านั้น (ซึ่งทำงานสูงสุดไม่เกินทาง 10 ชั่วโมง))
-กรณีลูกค้าขออยู่ต่อท่องเที่ยวต่อเองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทวีปยุโรป รวมประเทศอื่นๆที่ทางบริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมทัวร์ไว้(ตามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่ผู้เดินทางได้ตกลงจองกับบริษัทฯ) ซึ่งนอกเหนือจากข้อกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่โปรแกรมทัวร์ที่ผู้เดินทางได้ตกลงจองทัวร์กับทางบริษัทฯ เช่น บริษัทฯขายโปรแกรมทัวร์ 5 วัน 4 คืน (ไม่รวมวันเดินทาง) แต่ลูกค้าสนใจจะอยู่ต่อเที่ยวเองระยะเวลา 10 วัน เป็นต้น กรณีลักษณะนี้ผู้เดินทางสามารถทำได้ แต่ทางผู้เดินทางจะต้องหาข้อมูลในการเดินทางเอง   ทำแผนการเดินทางเอง ทำวีซ่าเอง และจองตั๋วต่างๆเองที่นอกเหนือความรับผิดชอบจากโปรแกรมทัวร์ที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ รวมถึงซื้อประกันการเดินทางเพิ่มเองในวันที่ผู้เดินทางจะอยู่ต่อเที่ยงเอง เนื่องจากประกันการเดินทางที่ทางเรามีให้นั้น จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่ทางบริษัทฯ จัดทริปให้เท่านั้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
-หากมีการจองทัวร์เข้ามาแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำ ไม่ว่ากรณีใดๆทิ้งสิ้น  (รบกวนตัดสินใจให้ดีก่อนทำการจองทัวร์ค่ะ) แต่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเดินทางได้ กรณีเจ็บป่วย แต่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น (พร้อมแนบหลักฐาน)
-กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
-ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละกรุ๊ปที่ได้ตกลงกัน) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
-หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
-บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง ไม่ว่าจะด้วยเจ็บป่วย หรือเหตุผลอื่นๆ และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
-หากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืน เงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
-กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
-กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

กรณีดำเนินการยื่นวีซ่าโดยผ่านทางบริษัทฯ
-การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวรและถึงแหม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีว่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำใหม่ ต้องชำระค่าธรรมใหม่ทุกครั้ง
-สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
-หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ บริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติ่มทางบริษัทฯไคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
-กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของทางบริษัทฯ
-ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องจากจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

***การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทฯเป็นเพียงตัวกลาง เพื่อคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดและเก็บค่าใช้จ่าย หากผลอนุมัติวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าทุกกรณีใดๆ ก็ตาม และสถานทูตมีสิทธิจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

หมายเหตุ
-หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตนเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวนความสะดวก
-เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ขอความกรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะได้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่านบริษัททัวร์เป็นแต่ตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน
-หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการยึดค่าใช่จ่ายทั้งหมด 100%
-ทางบริษัทเริ่มต้น และจบบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางทางจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะต้องสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช่จ่าย ในส่วนนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ จากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉนั้นท่าควรจะให้กรุ๊ป Finel 100% ก่อนจะสำรองย่านพาหนะ

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
-บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
-หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
– ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
– ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
-บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
-ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
-ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
-อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
-การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
-ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
-ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขของบริษัท ฯ ที่ได้แจ้งแล้วข้างต้น

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้อวแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

4 Responses to Booking

 1. ณัฐนนท์ แช่มชื่น says:

  สนใจ ปรึกษาให้ท่านนำเที่ยว สวิส ช่วง 2-8 ตุลาคม ครับ ถ้าท่านยังเปิดบ
  ริการ กรุณาติดต่อกลับ 0836529462 เก๋ ครับ

  • admin says:

   ทางทีมงานได้แจ้งรายละเอียดไปทางอีเมลเรียบร้อยแล้วคะ

 2. Phannee Hempathawee says:

  สนใจทัวสวิสช่วง ปลายเมย 62 ประมาณ8 วัน 7 คืน ขอรายละเอียด รายการเที่ยวและราคาประมาณ เท่าไหร่คะ ประมาณ 8 ท่าน

  • admin says:

   สวัสดีคะ คุณPhannee
   ถ้าทริปที่คุณสนใจจะไกล้เคียง 2 ทริปที่เราจัดไว้แล้วหน้าเวปไซร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้เลยคะ http://www.swisstoursbyte.com/romantic-swiss-tours-9-day/ หรือ http://www.swisstoursbyte.com/7-days-in-switzerland/
   จำนวนเวลาสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้คะ สามารถดูราคาคร่าวๆเพื่อตัดสินใจที่ได้ลิงค์ข้างต้นได้เลยคะ แต่ถ้าจะให้ทางเราจัดเส้นทางโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ก็ทำได้เช่นกัน แต่จะมีค่าบริการเพิ่มคะ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มรบกวนติอต่อได้ที่: Line: @swisstours ทางนี้จะตอบคุณได้รวดเร็ว ไวกว่านะคะ
   ขอบคุณคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *