Romantic Swiss Tours 9 days 8 Night ( Hot **)

Romantic Swiss Tours 9 days 8 Night (ไม่รวมวันเดินทาง)

เที่ยวในบรรยากาศโรแมนติก ในดินแดนสวิสเซอแลนด์ (ครบถ้วนเจาะลึกกับสวิสในทริปเดียว)

สวิสทัวร์ ch glacier-express jj

สวิสทัวร์ jungfraujoch Stein am Rhein Luzern
Lausanne: Lavaux UNESCO vineyard Zermatt leukerbad appenzell

  zurich Rheinfall montreux Bern

Day 1-Bern
ช่วงค่ำ : รับทุกท่านที่สนามบินซูริค (Zürich-Kloten Airport) หรือสถานีรถไฟ
ต่อจากนั้น : มุ่งหน้าเดินทางสู่เมืองเบริ์น (ฺBern)

พักที่ : โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่า

Day 2-Bern
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย : เที่ยวชมทะเลสาบกลางหุบเขา

พักที่ : โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่า

Day 3-Bern
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย :  เที่ยวชมยอดเขายุงเฟรายอร์ค ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (Jungfraujoch Top of Europe)

ต่อจากนั้น : เที่ยวชมเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen)
พักที่ : โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่า

Day 4-เที่ยวชมเมืองริมทะเลสาบเจนีวา

พักที่ : โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่า

Day 5-Zurich
ช่วงเช้า : เที่ยวชมน้ำตกไรน์ฟาล (Rheinfall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ต่อจากนั้น : เที่ยวชมเมืองซูริค(Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก

พักที่ : โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่า

Day 6-Luzern
ช่วงเช้า : เที่ยวชมยอดเขาริกิ (Mt.Rigi)ราชินีแห่งเทือกเขา (Mt.Rigi Queen of the mountains)

หลังจากนั้น : ล่องเรือชมทะเลสาบ

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้

พักที่ : โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่า

Day 7-Zermatt
ช่วงเช้า : เที่ยวชมเมืองลอยเคอร์บาด และอาบน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของรัฐวาลิส ( Wallis)

ช่วงบ่าย : เที่ยวชมยอดเขามัทเทอร์ฮอล(Matterhorn) ยอดเขาหมาพีระมิดที่โด่งดังแห่งเทือกเขาแอลป์

ต่อจากนั้น : นำท่านเที่ยวชมเมืองเซอร์มัท(Zermatt) เมืองที่ไม่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันขับเคลื่อนวิ่ง

พักที่ : โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่า

Day 8-Glacier Express
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย : นั่งรถไฟกราเซียเอ็กพลาส (Glacier express)รถไฟความเร็วสูงที่ช้าที่สุดในโลก

ต่อจากนั้น : เที่ยวชมเมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

พักที่ : โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเท่า

Day 9-เดินทางกลับ
ช่วงสาย : ส่งทุกท่านกลับที่สนามบินซูริค (Zürich-Kloten Airport) หรือสถานีรถไฟ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ราคาค่าใช้จ่ายทริป 
ผู้ใหญ่ :

1 ท่าน = ราคา 200,900 บาท/ต่อท่าน
2-3 ท่าน = ราคา 189,900 บาท/ต่อท่าน
4-5 ท่าน = ราคา 183,900 บาท/ต่อท่าน
6-7 ท่าน = ราคา 175,900 บาท/ต่อท่าน
8-9 ท่าน = ราคา 165,900 บาท/ต่อท่าน
10-14 ท่าน = ราคา 160,900 บาท/ต่อท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) :
2 ท่าน = ราคา 190,900 บาท/ต่อท่าน 
3-7 ท่าน = ราคา 179,900 บาท/ต่อท่าน
8-9 ท่าน = ราคา 159,900 บาท/ต่อท่าน 
10-14 ท่าน = ราคา 155,900 บาท/ต่อท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Bangkok-Zurich) โดยสายการบิน Swiss Air แบบบินตรง แบบชั้นประหยัด (Economy Class)
2.Hotel 3 ดาว : จำนวน 8 คืน
3.ค่าเดินทางตลอด 9 วัน & ค่ารถไฟขึ้นภูเขาตามโปรแกรมทัวร์ระบุ (เดินทางโดยรถสาธารณะ เช่น รถไฟ รถราง รถเมย์ เรือ เป็นต้น แต่การเดินทางระหว่างเมืองจะให้รถไฟเป็นหลัก เดินทางโดยรถไฟชั้น 1 ( First class))
4.ค่าอาหารเช้า  & เย็นทุกมื้อตลอดทริป
5.ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมทัวร์ระบุ
6.ค่าออกแบบเส้นทางโปรแกรมทัวร์โดยทีมงานมืออาชีพที่อาศัยอยู่ในสวิส & มีประสบการณ์เดินทางทั่วยุโรปมามากกว่า 20 ปี
7.ค่ามัคกุเทศก์คนท้องถิ่น(คนไทย) ที่ชำนาญเส้นทาง 
8.ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ & ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ
9.ค่าธรรมเนียมวีซ่า (เรามีบ.ทัวร์ของเราเองที่เป็นสาขาในไทย & มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญไว้คอยอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ทุกท่านสำหรับยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป)

หากต้องการ Upgrade ห้องพัก 
**Upgrade ห้องพักเป็นโรงแรม 4 ดาว สำหรับ 2 ท่าน (Hotel Allegro Bern หรือเทียบเท่า)  + 39,000 บาท/ต่อท่าน (จากราคาทัวร์ที่แจ้งข้างต้น)
**Upgrade ห้องพักเป็นโรงแรม 5 ดาว สำหรับ 2 ท่าน (Hotel Schweizerhof Bern หรือเทียบเท่า)  + 75,000 บาท/ต่อท่าน (จากราคาทัวร์ที่แจ้งข้างต้น)

***ราคาทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ตามเทศกาลที่ท่านเลือกเดินทาง เนื่องจากภาษีน้ำมันเครื่องบินมาปรับเปลี่ยนรายวัน ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (ดังนั้นทางบริษัทฯ แนะนำให้ท่านจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน (หรือ 90 วัน) ก่อนวันที่ท่านจะเดินทางท่องเที่ยว)

***หากผู้เดินทางต้องการ Upgrade ตั๋วเครื่องบินเป็นชั้นธุรกิจ (ฺBusiness Class) ราคาเริ่มต้น + 100,000 บาท/ต่อท่าน (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง Comfirm เท่านั้น)

***แบบจอยกรุ๊ปรับสูงสุดไม่เกิน 14 ท่านเท่านั้น

***หากผู้เดินทางจองตั๋วเครื่องบินเอง ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินที่บริษัทฯ จัดให้ ท่านสามารถหักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

** อัตรานี้ไม่รวม ** โปรดอ่านโดยละเอียด**
1.ค่าธรรมเนียม 3% กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง,ค่าฝากกระเป๋าเดินทาง(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เป็นต้น
3.ค่าอาหารกลางวัน (เราจะแนะนำอาหารท้องถิ่นให้ ราคา CHF 10-30 ฟรังส์/ต่อมื้อ)
4.ค่าขึ้นกระเช้าไปบนภูเขาที่นอกเหนือจากโปรแกรม & ค่ากิจกรรมเสริมบนภูเขาต่างๆ เช่น สกี เป็นต้น
5.ค่าทิปมัคกุเทศก์

เงื่อนไขการจองและการยกเลิกทัวร์
1.เงินมัดจำค่าจองทัวร์ 50,000 บาท/ท่าน
2.ยกเลิกทัวร์หลังจองทันทีหักเงิน 50% ของค่าจองทัวร์ หากนอกนั้นขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำค่าทัวร์ทุกกรณี
และสามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติ่มได้ที่>>>http://www.swisstoursbyte.com/booking/

***ราคาทัวร์ที่ได้แจ้งข้างต้น เป็นราคาทัวร์สำหรับแบบจอยกรุ๊ปเท่านั้น หากท่านสนใจท่องเที่ยวโดยใช้โปรแกรมทัวร์นี้ รบกวนสอบถามราคาใหม่กับทางบริษัทฯ นะคะ

***มีบริการ Pocket Wifi ให้เช่าใช้งานตลอดเส่นทาง แบบไม่อั้น (Non-limit)**  ดูรายละเอียดได้ที่>>> https://goo.gl/T2N2ir

หมายเหตุ
-ขอสงวนสิทธิ์รับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป ยกเว้นการเหมาทัวร์ค่ะ
-การปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไป สามารถทำได้ในกรณีที่คุณเหมาทัวร์ค่ะ แล้วหลังจากมัดจำ(ตามยอดที่เราแจ้ง) ทางเราจะจัดทำโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ตามเส้นทางที่คุณต้องการค่ะ

***เนื่องจากมีบริษัททัวร์ต่างๆ & นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซร์ของเราเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ส่งโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มรูปแบบส่งให้ผู้เดินทาง หลังที่ทางบริษัทฯ ได้รับการมัดจำค่าทัวร์แล้วเท่านั้น ซึ่งโปรแกรมทัวร์ที่เราได้จัดขึ้นมาขายหน้าเวปไซร์ทุกอัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้นมาเอง และได้สำรวจเส้นทางครบรวมถึงได้ไปมาแล้วทั้งนั้น จึงได้กล้านำมาวางขายทุกท่าน เฉพาะนั้นการันตีคุณภาพ ได้ท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ แบบที่ไม่เคยมีทัวร์ที่ไหนพาไปมาก่อนแน่นอนคะ 

***คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท สำหรับท่านที่เลือกเปลี่ยนแปลงเส้นทางทัวร์จากที่เราได้จัดไว้แล้ว
ราคาทัวร์ต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ และเทศกาลต่างๆตามความเหมาะสม เป็นต้น และขึ้นอยู่กับจำนวนระยะเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะมีจำนวน 3-40 วัน ทำให้เราไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวไว้ได้ เนื่องจากได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน รวมถึงระยะทางของสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไปด้วย สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ swisstoursbyte@gmail.com หรือ Line: @SwissTours

 

facebookmail
This entry was posted in Best of Switzerland and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Romantic Swiss Tours 9 days 8 Night ( Hot **)

 1. chanidta says:

  สนใจโปรแกรม Swiss classic tours 8 day
  ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเดินทาง 2 หรือ 3 ท่านค่ะ
  สนใจช่วงเดือนพฤษภาคม ไม่ทราบว่ายังมีช่วงเวลาสะดวกรับอยู่หรือเปล่าคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   สวัสดีค่ะ
   ช่วงเดือนพฤษาคม : มีเปิดกรุ๊ปทัวร์หาผู้ร่วมเดินทางเพิ่มอยู่ค่ะ เดินทางช่วง 1-8/5/15 ค่ะ(และมีเดินทางช่วง 20-28/4/15) ยังรับเพิ่มอยู่ค่ะ สามารถติดต่อมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Line :@swiss tours หรือ Inbox : http://www.facebook.com/swisstoursbyte หรือทางเมลที่ Swisstoursby@gmail.com/Info@swisstoursbyte.com
   ขอบคุณค่ะ

 2. รุ่ง says:

  สนใจไปช่วงเดือนเมษาค่ะ ประมาณ 5 ท่าน ยังพอมีที่มั้ยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   สวัสดีค่ะ
   ยังรับเพิ่มอยู่ค่ะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่: Line:@swisstours หรือ ติดต่อทีมงานที่ไทย : Call Center : 081-038 3990 หรือ swisstoursbyte@gmail.com คะ

 3. สิริพร says:

  สนใจทัวร์ช่วง 8-15/4/59 จำนวน4-5คนไม่ทราบยังมีว่างไหมคะ

  • admin says:

   สวัสดีคะ
   ยังรับอยู่คะ รบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ : Line:@swisstours หรือ ติดต่อทีมงานที่ไทย : Call Center : 081-038 3990 หรือ swisstoursbyte@gmail.com คะ

 4. อุษา says:

  สนใจโปรแกรม Join Tour สวิส กค. 2517
  ไม่ทราบมีวันที่เท่าไร ? ขอทราบรายละเอียดด้วยคะ

  • admin says:

   รอบการเดินทางเดือนกค. มีดังนี้:
   8-16/7/17 , 20-28/7/17 คะ

 5. ขจรศรี พูลเพิ่ม says:

  ช่วงเดือนพ.ค.2560 สนใจ Romantic Swiss tour มีจัดช่วงประมาณวันที่ 13-21พ.ค. ประมาณ 6+คนบ้างมั้ยคะ?

  • admin says:

   ทีมงามได้ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้วคะ

 6. supeeya says:

  สนใจไปช่วงพค-มิย นะคะ 3 คน ขอทราบรายละเอียดทริปพร้อมราคา

  • admin says:

   ทีมงานได้ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้วคะ

 7. Parnruetai says:

  กรุ้ปส่วนตัวผู้ใหญ่4เด็ก2พัก4-5ดาว ไป10-12วันปลายมีนา2561

  • admin says:

   ได้แจ้งรายละเอียดไปทางอีเมลของท่าน เรียบร้อยแล้วคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *