ทำวีซ่าเช้งเก้น

บริการยื่นวีซ่าเชงเก้น

ดำเนินการโดยบริษัท Schweiz reisen Co.,Ltd. (บริษัท ชไวซ์ ไรเซน จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของเราที่ประเทศไทย  รวมถึงมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องวีซ่า คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ทุกท่าน และทางเราจัดทำเอกสารยื่นวีซ่าให้ท่าน พร้อมทั้งพาทุกท่านไปยื่นวีซ่าที่บริษัทตัวแทนของสถานทูตสวิส และ ประเทศในกลุ่มยุโรป (ที่ VFS หรือ TLS Contact) เนื่องจากปัจจุบันวีซ่าเชงเก้งได้เปลี่ยนกฏใหม่คือ ผู้เดินทางทุกท่านต้องแสดงตัวที่ศูนย์รับคำร้องยื่นวีซ่า( VFS หรือTLS Contact) เพื่อสแกรนลายนิ้วมือ & ถ่ายรูปเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า ดังนี้ :

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง (Passport) & ถ่ายสำเนา 1 ชุด(ถ้ามีเล่มเก่าพกมาแสดงด้วย) และถ้าเคยมีวีซ่าของประเทศอื่นๆ ให้ถ่ายสำเนามาด้วยทุกหน้า
 • ใบคำร้องขอวีซ่า 1 ชุด (แบบฟอร์ม)
 • รูปถ่าย : ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
 • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารการจองโรงแรมในระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทางภายในเขตเชงเก้นทั้งหมด โดยมีวงเงินประกันอยู่ที่ 1,500,000 บาท
 • ตารางการเดินทางท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ถ้ามีขอด้วย
 • หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ) ระบุวันเข้าทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และวันลา (ครอบคลุมวันที่จะเดินทางท่องเที่ยวในสวิส) **ในกรณีเป็นพนักงานบริษัท**
 • หลักฐานทางการเงิน อาทิ เช่น Bank Statement ที่แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด,สมุดบัญชีตัวจริงพร้อมสำเนา (โดยคิดคำนวนค่าครองชีพ CHF 100 ฟรังส์สวิส/ต่อวัน) โดยสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าไม่ถึงขอเล่มเก่าด้วย *** จำเป็นต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่นตัว (โดยที่ทางสถานทูตกำหนดค่าใช้จ่ายไว้ที่ 100 CHF ต่อวัน ดังนั้นหากเดินทาง 10 วัน ควรมีเงินขั้นต่ำประมาณ 1,000 CHF ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ถ้ารวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ+ค่าตั๋วเครื่องบิน ควรมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 100,000 บาท ขึ้นไป)
 • Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร (ขอได้จากธนาคารที่คุณมีเงินฝากอยู่ แจ้งว่าขอเผื่อไปยื่นวีซ่าเช้งเกน  ค่าใช้จ่าย 100 บาท ใช้เวลาประมาน 1 ชั่วโมง) ควรไปขอตอนไกล้ๆยื่นวีซ่านะค่ะ เพราะมีอายุการใช้งานค่ะ
 • คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ขึ้นไปใช้ตัวจริง พร้อมแนบสำเนา 1 ชุด (กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 • สามารถเขียนจดหมายรับรองตัวเองได้และพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับงานที่ทำ รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ ไม่ได้จดทะเบียนการค้า)

***ในกรณีอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดู (ในกรณีที่เป็นนักเรียน, นักศึกษา เด็กอนุบาลและผู้อยู่ภายใต้ แม่บ้าน)

 • แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (สามารถขอจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย)
 • หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียน  การค้าของผู้อุปการะ ( บิดา / มารดา หรือผู้ปกครอง ) สำเนา 1ชุด
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อม สำเนา 1 ชุด  (กรณีคนละนามสกุลกันกับผู้อุปการะ แต่นำติดไปด้วยค่ะ เผื่อเจ้าหน้าที่อาจมีขอดู)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูจิบัตร อย่างละ 1 ชุด
 • สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ และ เงินฝากประจำ ของบิดา / มารดา ซึ่งฝาก มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ถ่ายสำเนาทุกหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ้าไม่ถึงขอเล่มเก่าด้วย    *** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่น ตัวจริงหรือ Bank Guarantee ตัวจริง จากทางธนาคาร  สำเนา 1 ชุด

***เอกสารทุกอย่างที่เป็นเอกสารภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันสถานทูตสวิสไม่รับเอกสารที่เป็นภาษาไทยเพื่อใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่า เช่น หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีใบจดทะเบียนบริษัทแปลเฉพาะหน้าแรกที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้น เผื่อแสดงความเจ้าของให้เห็นสถานทูตเห็นว่า ผู้ใช้เอกสารนี้ประกอบการยื่นวีซ่ามีรายชื่อในเอกสารที่ใช้) ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน ใบเกิด เป็นต้น (เอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาอัง กฤษสามารถแปลเองก็ได้นะค่ะ แล้วลงชื่อผู้แปลรับรองใช้ได้เช่นกันค่ะ) และรวมถึงเอกสารอื่นๆทั้งหมด 

ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น

ราคา 9,500 บาท/ต่อท่าน (ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า,ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว )***ราคานี้สำหรับการยื่นวีซ่าแบบท่องเที่ยวในระยะเวลาวีซ่าไม่เกิน 15 วันเท่านั้น

เงื่อนไขในกรณีดำเนินการยื่นวีซ่าโดยผ่านทางบริษัทฯ

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวรและถึงแหม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีว่าทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำใหม่ ต้องชำระค่าธรรมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ บริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติ่มทางบริษัทไคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของทางบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารครบถ้วน พร้อมดำเนินการวีซ่าและมีความประสงค์ที่จะ เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การถูกปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากพิสูจได้ว่า หลักฐานที่ใช้ในการขอยื่นวีซ่าเป็นเอกสารปลอม หรือผิดวัตถุ ประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • เมื่อท่านได้ชำระมัดเงินจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขของบริษัท ฯ ที่ได้แจ้งแล้วข้างต้น