จองทัวร์กับเรา

ขั้นตอนการจองทัวร์ (Tours Booking)
หากทำความเข้าใจเรื่องรายละเอียดของทัวร์แล้ว คุณตกลงเดินทางท่องเที่ยวกับเรามีขั้นตอนดังนี้ :
1.ติดต่อคุยรายละเอียดการจองกับทางเรา ดังนี้ :
- E-Mil ที่  SwissToursbyTe@gmail.com, Info@SwissToursbyTe.com
– Line : @swisstours (มีเครื่องหมาย @(แอด) ข้างหน้าด้วย)
- Facebook(CHAT) :  www.fb.com/SwisstoursByTe
ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชม.
เวลาติดต่อ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. & วันเสาร์ เวลา 9.00-15.30 น. (เวลาประเทศไทย)
**ทางบริษัทขอติดต่อทางช่องทางทีมีการเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร( E-Mail ,LINE หรือ FB(Chat)) เท่านั้น เพื่อเป็นหลักฐานในการสนทนา**

2. หลังจากได้รับการต่อติดจากทางเราแล้ว ขอมัดจำ 30,000 บาท (CHF 860 ฟรังส์สวิส/ท่าน ) หรือตามยอดจำนวนเงินค่ามัดจำที่ทางทีมงานได้แจ้งผู้เดินทางทางอีเมล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้คนโอนเงินค่ามัดจำค่าทัวร์ก่อนได้ก่อนนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
(ก่อนตัดสินใจจอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ด้านล่างให้เข้าใจก่อนนะค่ะ)
การชำระเงิน  สามารถทำได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1.โอนเข้าบัญชีธนาคาร
2.2.ชำระผ่านบัตรเครดิต (+3%) 
2.3ชำระผ่าน Paypal (+5%)

3.หลังจากได้จำนวนผู้เดินทางครบตามที่กำหนดแล้ว ต่อจากนั้นนัดวัน-เวลา เพื่อวีซ่าวีซ่าเชงเก้น (โดยยื่นกับทางตัวแทนของสถานทูตสวิสคือ บริษัท VFS หรือ TLS Contact) โดยทางเรามีทีมงานดำเนินการเรื่องวีซ่าให้ท่าน (ดำเนินการโดยบริษัท ชไวซ์ ไรเซน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของเราที่ประเทศไทย) รวมถึงทางเราจะจัดทำเอกสารที่ต้องใช้สำหรับยืนวีซ่าให้ท่าน และพาทุกท่านไปยื่นวีซ่าที่บริษัท TLS Contact แต่ผู้เดินทางทุกท่านต้องโชว์ตัวเพื่อสแกรนลายนิ้วมือ & ถ่ายรูป เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า
4. สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยแจ้งทางอีเมล พร้อมขั้นตอนต่างๆทั้งหมด

** หากผู้เดินทางมีการยกเลิกทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี  ไม่ว่าจะเป็นการขอคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ บางส่วน หรือทั้งหมด แต่สามารถเลื่อนทัวร์ ทางบริษัทฯจะพิจารณาการเลื่อนเป็นกรณีๆ ไปตามความเหมาะสม เช่นเจ็บป่วยกะทันหัน แต่ผู้เดินทางต้องมีการแจ้งขอเลื่อนทัวร์เป็นลายลักษณ์อักษร และมีหลักฐานประกอบเท่านั้น ซึ่งทางผู้จองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (ค่าจองโรงแรม จองตั๋วรถโดยสาร ค่าจ้างไกด์)