เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์และการร่วมเดินทางไปกับทัวร์เรา ** กรุณาอ่านทำความเข้าใจก่อนจอง**

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน  ก่อนออกเดินทาง (ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งเงื่อนไขให้ท่านทราบเป็นกรณีไป ตามความสมเหมาะ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด)
 2. ราคาทัวร์ที่ได้แจ้งทุกท่านเป็นราคาที่ได้คำนวณจากต้นทุน ของค่าใช้จ่ายสำหรับท่องเที่ยว และโรงแรมตามราคาปัจจุบัน หากราคาปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล้าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี้เข้าเมือง  ฯลฯ (ถ้าหนี้วีซ่า ไม่กลับตามกำหนด ในกรณียื่นวีซ่าผ่านทางบริษัทเรา แจ้งตำรวจจับ ทางเราจะแจ้งข้อมูลกับสถานทูตทันที)
 5. ในกรณีที่มีการมัดจำค่าทัวร์แล้ว แต่หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์ที่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรก ปกติทางบริษัทได้ยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เช่น เวลาของการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละวัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น ฯลฯ แต่ทั้งนี้ต้องดูเป็นกรณีไป
 6. หากกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางโปรแกรมทัวร์ใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเส้นทางโปรแกรมทัวร์อันเดิมที่ได้ตกลง ก่อนการวางเงินมัดจำทัวร์ หรือ ต้องการให้เพิ่มเติ่มสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น การเข้าชมสถานที่ต่างๆที่มีการเสียค่าเข้าชม การเที่ยวชมภูเขาที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางขึ้นภูเขาเป็นค่ารถไฟหรือค่ากระเช้าขึ้นภูเขา การเปลี่ยนแปลงที่พัก ฯลฯ ทางบริษัทฯ ต้องจัดโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ แต่ขออนุญาติคิดราคาทัวร์ให้ใหม่ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
 7. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายของทางกรุ๊ปทัวร์ทั้งในสวิสและต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีก่อนเดินทาง
 8. สงวนสิทธิ์ไม่ขายทัวร์แก่บุคคลซึ่งสงสัยว่าจะไปลักลอบทำงานในยุโรป(พร้อมทั้งจะแจ้งเจ้าหน้าที่)
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีพฤติกรรมไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่น่ารังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางส่วนใหญ่)
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หรือไม่ขายแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่า 6 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) เพราะเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้อื่น (ยกเว้นกรณีแบบเหมากรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเท่านั้น)
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น ในลักษณะ จอยกลุ่ม (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน สถานที่เที่ยวบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุ๊ปทัวร์เฉพาะครอบครัว ท่านจะเที่ยวสบายๆกว่า ไม่กังวลและไม่ต้องเกรงใจท่านอื่น)
 12. เวลาในการพาเที่ยวทั้งวันไม่เกิน 12 ชั่วโมง (ซึ่งตามกฎหมายสวิสและยุโรปนั้น ชั่วโมงการทำงานประมาน 8 ชั่วโมง/ต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 12 ชม./ต่อวัน เท่านั้นคะ) เช่น เริ่มงาน 8.00 น. ต้องจบงานภายในเวลา 18.00 น. หรือหากมีกรณีอื่นๆ เช่น การเสียเวลาด้านการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น รถเสีย ซึ่งเป็นเหตุการเสียเวลาในการเดินทางแบบสุดวิสัย ทางเราจะยืดหยุ่นให้ต้องจบงานภายในไม่เกินเวลา 20.00 น. ของแต่ละวันเท่านั้น แต่หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน อันเนื่องมาจากลูกค้าเอง โปรแกรมอาจแก้ไขปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด (เงื่อนไขนี้ใช้ใน : กรณีเฉพาะที่กรุ๊ปของท่านเดินทางโดยรถส่วนตัวเท่านั้น แต่หากเป็นกรุ๊ปที่เดินทางโดยสาธารณะนั้น ช่วงเวลาระหว่างทริปการเดินทางท่องเที่ยวของท่านตอนที่อยู่ยุโรปนั้น (ระหว่างการเดินทางในแต่ละวัน) สามารถยืดหยุด ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตามความสมเหมาะ หรือตามที่ผู้เดินทางและไกด์ได้ตกลงกัน แต่ไกด์จะทำงานในแต่ละวัน ไม่เกิน 9 ชั่วโมงเท่านั้น (ซึ่งทำงานสูงสุดไม่เกินทาง 10 ชั่วโมง)) 
 13. บริษัทจะทำวีซ่าและพายื่นให้ตาม โปรแกรม จำนวนวันที่ลูกค้าเที่ยวกับบริษัทเท่านั้น (กรณีลูกค้าขออยู่ต่อท่องเที่ยวต่อเองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทวีปยุโรป รวมประเทศอื่นๆนอกเหนือจากที่โปรแกรมของทางบริษัท ทางลูกค้าต้องดำเนินการยื่นขออนุมัตวีซ่าในวันที่ไม่อยู่ในโปรแกรมเองเท่านั้น และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมเดินทางนอกเหนือ ยกเว้นทางลูกค้าใช้บริการ "วางแผนการเดินทางกับทางบริษัท" (การขอยื่นวีซ่าผ่านทางบริษัท หมายถึงบริษัทต้องรับผิดชอบตลอดอายุวีซ่าตามที่บริษัทพายื่นขอ เช่น การกระทำผิด,การหลบหนีวีซ่าเข้าประเทศ หรือกรณีเกิดปัญหาอื่นๆ
 14. ในกรณี ลูกค้าที่เดินทางกับบริษัท แล้ว ทำการหลบหนี อยู่ในประเทศต่อเอง เกินเวลาวีซ่า ทางบริษัทจะทำการแจ้งความกับทางตำรวจประเทศยุโรป และที่ประเทศไทยทันที
 15. บริษัท ไม่มีนโยบาย หรือ บริการ เกี่ยวกับการ ให้ยืม หรือ แลกเงินตราในระหว่างท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ กับทางลูกค้า ในทุกกรณี (ซึ่งบริษัทจะได้แจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับผู้เดินทางเป็นปกติก่อนเดินทาง)

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน  ก่อนออกเดินทาง (ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งเงื่อนไขให้ท่านทราบเป็นกรณีไป ตามความสมเหมาะ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด)
 2. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และ มีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละกรุ๊ปที่ได้ตกลงกัน) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 4. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 5. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ 
 6. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์ กรณีดำเนินการยื่นวีซ่าโดยผ่านทางบริษัทฯ
 7. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวรและถึงแหม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีว่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำใหม่ ต้องชำระค่าธรรมใหม่ทุกครั้ง
 8. สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 9. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ บริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติ่มทางบริษัทฯไคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 10. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของทางบริษัทฯ
 11. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องจากจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  ***การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทฯเป็นเพียงตัวกลาง เพื่อคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดและเก็บค่าใช้จ่าย หากผลอนุมัติวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าทุกกรณีใดๆ ก็ตาม และสถานทูตมีสิทธิจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

  หมายเหตุเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ขอความกรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพรา ะจะได้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่านบริษัททัวร์เป็นแต่ตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน
 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตนเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวนความสะดวก
 3. ในกรณี ทางบริษัทจัดเตรียมตั๋วเครื่องบินให้กับลูกค้า ทางบริษัทเริ่มต้นการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางทางจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะต้องสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช่จ่าย ในส่วนนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ จากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่าควรจะให้กรุ๊ป Finel 100% ก่อนจะสำรองย่านพาหนะ
 4. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 5. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 6. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง (ช็อปปิ้ง) บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากลูกทัวร์เกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 7. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
  คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
 11. ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จากเหตุร้ายต่าง ๆ
 12. ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 13. อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
 14. การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
 15. ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
 16. ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
  **เมื่อท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขของบริษัท ฯ ที่ได้แจ้งแล้วข้างต้น
  **บริษัทขอสงวนสิทธิ์สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้อวแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**