รับวางแผนการเดินทาง

บริการวางแผนการเดินทาง
บริการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวทริปสวิส & ยุโรป หรือที่อื่นๆทั่วโลก (สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวสวิส & ยุโรปด้วยตัวเอง แบบไม่มีไกด์)
ทางบริษัทฯ จะจัดทำสิ่งต่างให้กรุ๊ปท่าน สิ่งที่ท่านจะได้รับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

 • บริษัทฯ จะจัดทำโปรแกรมทัวร์ ตามเมือง ประเทศ สถานที่ที่ท่านอยากไป (แล้วจากที่ทางเราส่งรายละเอียโปรแกรมทัวร์ให้ผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 1 ครั้ง) ซึ่งท่านสามารถกำหนดเส้นทางได้เองทั้งหมดตลอดทริปการเดินทาง และทางเราจะจัดโปรแกรมทัวร์ให้ตามระยะทางไกล้-ไกลของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทริปนี้ด้วย เพื่อให้การเดินทางครั้งแรกนี้ได้รับความสะดวกสบายกับผู้เดินทางมากที่สุด
 • .ทางบริษัท จะจัดทำเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้นให้กับกรุ๊ปท่าน  (บริษัทไม่ได้พาไปยื่นวีซ่า) ได้แก่
  • ทางบริษัทฯ จะเอกสารแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้นให้กับท่าน และรวมถึงแจ้งขั้นตอนต่างๆในเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นวีซ่าเชงเก้น
  • ตารางการเดินทางท่องเที่ยว (Travel Itinerary) ซึ่งเป็นรายละเอียดแผนการเดินทางสำหรับทริปสวิสหรือยุโรป ว่าท่านเดินทางไปไหน เพื่อใช้สำหรับสถานทูตพิจารณาวีซ่าเชงเก้น
  • ใบจองโรงแรม (สำหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น)
  • กรอกแบบฟอร์มแบบยื่นวีซ่าเชงเก้น
  • ประกันการเดินทาง (กรณีหากท่านสนใจซื้อประกันการเดินทางเพิ่มกับทางบริษัทฯ ทางเรายินดีจัดการให้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท/ต่อท่าน)
  • หากท่านสนใจให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการวีซ่าให้ด้วย ค่าบริการ 9,500 บาท/ต่อท่าน (ค่าบริการนี้รวม : ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น + ค่าประกันการเดินทาง + ค่าบริการ (โดยทางบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกแก่ท่านกรุ๊ปในวันที่ทำการยื่นวีซ่าเชงเก้นด้วยคะ))
 • .ทางบริษทฯ ทำแผนการเดินทางทริปสวิส ยุโรป หรือทริปอื่นๆ ทั่วโลกให้แก่ท่าน ได้แก่
  • ทำรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟให้โดยละเอียดตามสถานที่ที่ท่านสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว เช่น ท่านจะไป Matterhorn ต้องขึ้นรถไฟกี่โมง ขึ้นรถไฟที่ไหน ในเวลาในการเดินทางเท่าไหร่ เป็นต้น
  • พิเศษสุดหากท่าน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มในระหว่างทริปการเดินทางท่องเที่ยวตอนท่านท่องเที่ยวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ สามารถสอบถามมัคกุเทศก์ของบริษัทฯ ได้โดยตรง (ซึ่งเป็นมัคกุเทศก์ที่ชำนาญเส้นทางสวิส & ยุโรป และได้อาศัยอยู่สวิสมากกว่า 20 ปี) โดยสอบถามได้ทางไลน์ ในวันจันทร์-วันเสาร์ ตามเวลาดังนี้ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. & วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. (ขออ้างอิงตามเวลาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ) ทางบริษัทฯ จะให้ข้อมูลการติดต่อกับมัคกุเทศก์ หลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นเรียบร้อยแล้ว
 • จองต่างๆ ที่ใช้สำหรับการเดินทางทริปสวิส 6 วัน หลังจากที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นแล้ว รายละเอียดดังนี้
  • จองโรงแรม
  • จองตั๋วรถไฟ ต่างๆ ที่ต้องใช้ของทริปนี้
  • จองสถานที่ที่เข้าชมบางแห่งที่ต้องจองล่วงหน้า
 • แจ้งรายละเอียดข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม ระหว่างการเดินทางในทริปสวิส หรือ ยุโรป และรวมถึงการเตรียมตัวและสิ่งของจำเป็นที่ต้องนำติดตัวไปท่องเที่ยวสำหรับทริปสวิส ครั้งนี้
 • .แจ้งขั้นตอนและเตรียมเอกสารการผ่านเข้าตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ของสวิส หรือยุโรป ให้ท่านทราบ

ค่าบริการการวางแผนการเดินทาง
ราคา 15,000 บาท

เงื่อนไขการให้บริการการวางแผนการเดินทาง

 • ทางบริษัทฯ จะดำเนินการต่างๆให้กับท่าน หลังจากท่านได้ชำระค่าบริการจำนวนเต็มให้แก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยหลังจากท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้น ใช้ระยะเวลา 3-5 วัน วันทำการ ในการจัดทำข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวงานในช่วงที่ท่านจอง
 • หลังจากท่านชำระค่าบริการแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ซึ่งคิดเป็นค่าเสียโอกาสของบริษัทฯ ดังนั้นก่อนชำระเงินรบกวนท่านคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ
 • หากท่านได้รับข้อมูลเส้นทางโปรแกรมทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ท่านชำระมาแล้ว (เช่น ค่าโรงแรม ค่าจองตั๋วต่างๆ ที่ในการเดินทาง) หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี้เข้าเมือง ฯลฯ (ถ้าหนี้วีซ่า ไม่กลับตามกำหนด ในกรณียื่นวีซ่าผ่านทางบริษัทเรา แจ้งตำรวจจับ ทางเราจะแจ้งข้อมูลกับสถานทูตทันที)
 • กรณียื่นวีซ่าเชงเก้นผ่านทางบริษัทฯ แล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการ
 • ในกรณีที่มีการชำระค่าบริการแล้ว แต่หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์ที่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรก ปกติทางบริษัทได้ยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น เวลาของการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละวัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ เป็นต้น ฯลฯ แต่ทั้งนี้ต้องดูเป็นกรณีไป หากกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางโปรแกรมทัวร์ใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเส้นทางโปรแกรมทัวร์อันเดิมที่ได้ตกลงกับไว้ตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่มีการวางเงินมัดจำทัวร์ หรือต้องการให้เพิ่มเติ่มสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น การเข้าชมสถานที่ต่างๆที่มีการเสียค่าเข้าชม การเที่ยวชมภูเขาที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางขึ้นภูเขาเป็นค่ารถไฟหรือค่ากระเช้าขึ้นภูเขา การเปลี่ยนแปลงที่พัก ฯลฯ โดยทางบริษัทฯ ต้องจัดโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ แต่ขออนุญาติคิดราคาทัวร์ให้ใหม่ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
  กรณีดำเนินการยื่นวีซ่าโดยผ่านทางบริษัทฯ
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวรและถึงแหม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีว่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำใหม่ ต้องชำระค่าธรรมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ บริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติ่มทางบริษัทฯไคร่ขอรบกวน ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของทางบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องจากจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  **เมื่อท่านได้ทำการจองบริการชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขของบริษัท ฯ ที่ได้แจ้งแล้วข้างต้น