ท่องเที่ยวสวิตเซอแลนด์ 7 วัน

7 Days In Switzerland (ไม่รวมวันเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายทริปนี้ : ราคา 55,900 บาท ( แบบจอยกรุ๊ป 14 ท่านขึ้นไป)(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
**หากเป็นแบบส่วนตัว (Private)**สอบถามทางบริษัท**

Day 1-Zurich
ช่วงบ่าย: รับทุกท่านที่สนามบินซูริค (Zürich-Kloten Airport)

ต่อจากนั้น : เที่ยวชมเมืองซูริค(Zurich) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก

พักที่ : แบบ Apartment  Bern หรือเทียบเท่า

Day 2-Bern
ช่วงเช้า: เที่ยวชมยอดเขายุงเฟรายอร์ค ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (Jungfraujoch Top of Europe)

ช่วงบ่าย: เที่ยวชมเมืองเลาเทอร์บุนเน้น

ต่อจากนั้น: เที่ยวชมเมืองอินเทอร์ลาเค่น

พักที่ : แบบ Apartment  Bern หรือเทียบเท่า

Day 3-Geneva
ช่วงเช้า: เที่ยวชมเมืองเจนีวา 

ช่วงบ่าย: เที่ยวชมเมืองริมทะเลสาบเจนีวา

ต่อจากนั้น: เที่ยวชมเมืองเบริ์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พักที่ : แบบ Apartment  Bern หรือเทียบเท่า

Day 4-Luzern
ช่วงเช้า: เที่ยวชมยอดเขาริกิ (Mt.Rigi)ราชินีแห่งเทือกเขา (Mt.Rigi Queen of the mountains)

 


ช่วงบ่าย: ล่องเรือชมทะเลสาบ


ต่อจากนั้น: เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น (Luzern) เมืองทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้


พักที่ : แบบ Apartment Bern หรือเทียบเท่า

Day 5-ขึ้นภูเขา
ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย: พาท่านขึ้นรถรางและขึ้นกระเช้าไปชมภูเขา

พักที่ : แบบ Apartment Bern หรือเทียบเท่า

Day 6-Zermatt
ช่วงเช้า: เที่ยวชมยอดเขามัทเทอร์ฮอล(Matterhorn) ยอดเขาหมาพีระมิดที่โด่งดังแห่งเทือกเขาแอลป์

ช่วงบ่าย: เที่ยวชมเมืองเซอร์มัท(Zermatt) เมืองที่ไม่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันขับเคลื่อนวิ่ง

พักที่ : แบบ Apartment Bern หรือเทียบเท่า

Day 7-เดินทางกลับ
ช่วงสาย : ส่งทุกท่านกลับที่สนามบินซูริค (Zürich-Kloten Airport)

ค่าใช้จ่ายทริปนี้
ราคา 55,900 บาท
***ค่าทัวร์ราคาสำหรับกรู๊ปเดินทาง 14 ท่านขึ้นไปเท่านั้น กรณีมีจำนวนผู้จองทัวร์น้อยกว่า 14 ท่าน ทางเราจะแจ้งราคาทัวร์ใหม่ให้ท่านทราบ ก่อนไปดำเนินการยื่นวีซ่า**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ที่พักแบบ Apartment : จำนวน 6 คืน พักที่เมือง Bern ตลอดทริปไม่ย้ายที่พัก ที่พักเป็นลักษณะพักห้อง 2-3 ท่าน/ต่อห้อง มีครัว อุปกรณ์ครัวและไมโคเวฟ ให้สามารถใช้ทำอาหารใช้ ห้องน้ำเป็นลักษณะห้องน้ำรวมใช้รวมกัน (ท่านใดสนใจ พักเดี่ยว ห้องพักสำหรับ 1 ท่าน เพิ่มเงิน 8,000 บาท/ต่อท่าน)
 • ค่าเดินทางตลอด 7 วัน & ค่ารถไฟขึ้นภูเขาตามโปรแกรมทัวร์ระบุ (เดินทางโดยรถสาธารณะ เช่น รถไฟ รถราง รถเมย์ เรือ เป็นต้น แต่การเดินทางระหว่างเมืองจะให้รถไฟเป็นหลัก (เดินทางโดยรถไฟชั้น 2)
 • ค่าอาหารเช้าทุกมื้อตลอดทริป
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมทัวร์ระบุ
 • ค่าออกแบบเส้นทางโปรแกรมทัวร์โดยทีมงานมืออาชีพที่อาศัยอยู่ในสวิส & มีประสบการณ์เดินทางทั่วยุโรปมามากกว่า 20 ปี
 • ค่ามัคกุเทศก์คนท้องถิ่น(คนไทย) ที่ชำนาญเส้นทาง
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ & ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

หากต้องการ Upgrade ห้องพัก

 • Upgrade ห้องพักเป็นโรงแรม 3 ดาว สำหรับ 2 ท่าน + 15,000 บาท/ต่อท่าน (จากราคาทัวร์ที่แจ้งข้างต้น)
 • Upgrade ห้องพักเป็นโรงแรม 4 ดาว สำหรับ 2 ท่าน + 29,000 บาท/ต่อท่าน (จากราคาทัวร์ที่แจ้งข้างต้น)
 • Upgrade ห้องพักเป็นโรงแรม 5 ดาว สำหรับ 2 ท่าน + 59,000 บาท/ต่อท่าน (จากราคาทัวร์ที่แจ้งข้างต้น)


** อัตรานี้ไม่รวม ** โปรดอ่านโดยละเอียด**

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เส้นทาง Bangkok-Zurich หรือเส้นทางอื่นๆ) ค่าตั๋วเครื่องบินท่านจองเองได้ง่ายๆ ตั๋วเครื่องบิน(ชั้นประหยัด) ราคาเริ่ม 17,000 – 36,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ท่านเลือก็บริการ (กรณีผู้เดินทางให้เราจัดการตั๋วเครื่องบินให้ก็ได้เช่นกัน แต่ทางบริษัทฯ จะเช็คราคา & จองตั๋วเครื่องบินให้ผู้เดินทางหลังจากท่านได้รับอนุมัติวีซ่าเชงเก้นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากต้องการบริการนี้รบกวนแจ้งทีมงานเราได้เลยคะ)
 • .ค่าภาษี กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ
 • ค่าธรรมเนียม 3% กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง, ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้ง, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง,ค่าฝากกระเป๋าเดินทาง(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
 • ค่าอาหารกลางวัน & เย็น  (เราจะแนะนำอาหารท้องถิ่นให้ ราคา CHF 10-30 ฟรังส์/ต่อมื้อ ทริปค่าอาหารประมาน 4,000 – 10,000 บาท/ต่อท่าน ขึ้นอยู่อาหารที่ท่านเลือกทาน)
 • ค่าขึ้นกระเช้าไปบนภูเขาที่นอกเหนือจากโปรแกรม & ค่ากิจกรรมเสริมบนภูเขาต่างๆ เช่น สกี เป็นต้น
 • ค่าทิปมัคกุเทศก์
  เงื่อนไขการจองและการยกเลิกทัวร์
 • เงินมัดจำค่าจองทัวร์ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกทัวร์หลังจองทันทีจองทัวร์หักเงิน 50% ของค่าจองทัวร์ หากนอกนั้นขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำค่าทัวร์ทุกกรณี
  และสามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติ่มได้ที่>>>http://www.swisstoursbyte.com/booking/
  ***ราคาทัวร์ที่ได้แจ้งข้างต้น เป็นราคาทัวร์สำหรับแบบจอยกรุ๊ปเท่านั้น หากท่านสนใจท่องเที่ยวโดยใช้โปรแกรมทัวร์นี้ รบกวนสอบถามราคาใหม่กับทางบริษัทฯ นะคะ
  ***มีบริการ Pocket Wifi ให้เช่าใช้งานตลอดเส่นทาง แบบไม่อั้น (Non-limit)** ดูรายละเอียดได้ที่ เมนู "บริการอื่น"

รูปห้องพักแบบ Apartment

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์รับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป ยกเว้นการเหมาทัวร์ค่ะ
 • การปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไป สามารถทำได้ในกรณีที่คุณเหมาทัวร์  แล้วหลังจากมัดจำ(ตามยอดที่เราแจ้ง) ทางเราจะจัดทำโปรแกรมทัวร์ให้ใหม่ตามเส้นทางที่คุณต้องการค่ะ
 • เนื่องจากมีบริษัททัวร์ต่างๆ & นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเวปไซร์ของเราเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ส่งโปรแกรมทัวร์ฉบับเต็มรูปแบบส่งให้ผู้เดินทาง หลังที่ทางบริษัทฯ ได้รับการมัดจำค่าทัวร์แล้วเท่านั้น ซึ่งโปรแกรมทัวร์ที่เราได้จัดขึ้นมาขายหน้าเวปไซร์ทุกอัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้นมาเอง และได้สำรวจเส้นทางครบรวมถึงได้ไปมาแล้วทั้งนั้น จึงได้กล้านำมาวางขายทุกท่าน เฉพาะนั้นการันตีคุณภาพ ได้ท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ แบบที่ไม่เคยมีทัวร์ที่ไหนพาไปมาก่อนแน่นอนคะ (ทางบริษัทฯ พาทุกท่านไปตามรูปสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้ลงไว้ในโปรแกรมทัวร์)
  ***คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท สำหรับท่านที่เลือกเปลี่ยนแปลงเส้นทางทัวร์จากที่เราได้จัดไว้แล้ว**
  ราคาทัวร์ต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ และเทศกาลต่างๆตามความเหมาะสม เป็นต้น และขึ้นอยู่กับจำนวนระยะเวลาที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจะมีจำนวน 3-40 วัน ทำให้เราไม่สามารถกำหนดราคาที่ตายตัวไว้ได้ เนื่องจากได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน รวมถึงระยะทางของสถานที่ต่างๆทีท่านต้องการเดินทางไปด้วย

  **สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ swisstoursbyte@gmail.com หรือ Line: @SwissTours**